TIETOSUOJASELOSTE

Sähköasennus El-Tec Oy:n tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

 1. Rekisterinpitäjä Sähköasennus El-Tec Oy
  Y-tunnus: 2164525-4
  Osoite: Silmukuja 3B, 01350 Vantaa Puhelin: 0407565927 Sähköposti:sahkoasennus@el-tec.fi

 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Nimi: Kimmo Pulliainen
  Osoite: Silmukuja 3B, 01350 Vantaa

 3. Rekisterien nimet Sähköasennus El-Tec Oy:n
  Työntekijärekisteri Asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien velvollisuuksien täyttämiseksi.

  Työntekijärekisteri: Työsopimuksen allekirjoittaneiden henkilöiden henkilötietoja käsitellään työnantajan työsopimuksella määritettyjen velvoitteiden hoitamiseksi. Käsittely perustuu työsopimuslakiin (2001/55, erit. 2. luku).

  Asiakasrekisteri: Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, Sähköasennus El-Tec Oy:n omiin mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

  Lisäksi verotusmenettelylain (1558/1995) 15 b §:ssä säädetään päätoteuttajan tiedonantovelvollisuuksista ja muiden työmaalla toimivien yritysten velvollisuudesta antaa päätoteuttajalle tietoja.

 5. Rekisterien tietosisältö
  Työntekijärekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  työntekijöiden perustiedot, kuten
  -etu- ja sukunimet
  -henkilönumero
  -suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika
  -ulkomaalainen henkilötunnus tai syntymäaika
  -kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  -työsuhteeseen liittyvät tiedot
  -työ- tai palvelussuhteen laatua koskevat tiedot
  -henkilön verotukseen liittyvät tiedot
  -tilastointiin liittyvät tiedot
  -osaamiset

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja: -etu- ja sukunimi
-yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
-asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa -asiakastyytyväisyyteen, markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:
-asiakasnumero
-y-tunnus tai henkilötunnus

-laskutus- ja perintätiedot
-yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti)

asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit sekä tukiviestit)

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

  Työntekijärekisteri:

  Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

  Asiakasrekisteri:

  Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.
  Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

 2. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
  Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Sähköasennus El- Tec Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.
  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

 3. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 4. Rekisterin suojaus

 1. A  Manuaalinen aineisto
  Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.
  Työmailla tehdyt kirjalliset työsopimukset säilytetään lain- ja sen suositusten mukaisesti. Muut asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

 2. B  Automaattisesti käsiteltävät tiedot
  Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
  Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella ja salasanoilla.

 1. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
  Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan.
  Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Sähköasennus El-Tec Oy:n rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

 2. Tietosuojailmoituksen muuttaminen
  Sähköasennus El-Tec Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.
  Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 21.5.2018.